Algemene voorwaarden IT-Werkt // 26-03-2020

 

https://it-werkt.nl

Reuver

Nederland

IT-Werkt

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

 

Algemene Voorwaarden:              De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

IT Werkt:                                          IT Werkt, ingeschreven bij de KvK te XXX onder nummer XXX.

Dienst:                                              Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die IT-Werkt voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium:                                   De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht:                                         De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:                                Elke overeenkomst gesloten tussen IT-Werkt en de wederpartij.

Product:                                            Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en IT-Werkt.

Wederpartij:                                    Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

 

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen IT-Werkt en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met IT Werkt, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand. In geval van deze situatie treden IT Werkt en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met IT Werkt zijn overeengekomen.

 

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende de in de aanbieding/offerte opgegeven periode geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen door verloop van dit termijn.

 

De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

 

IT Werkt kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is IT Werkt daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij IT Werkt anders aangeeft.

 

Een samengestelde prijsopgave verplicht IT Werkt niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 

 

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van IT Werkt.

 

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt IT-Werkt de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

 

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. IT Werkt zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen

 

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal IT-Werkt de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

 

Indien een vaste Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen zal IT Werkt daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal IT Werkt proberen te trachten, voorzover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

 

IT Werkt zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan IT Werkt kunnen worden toegerekend.

 

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en IT Werkt zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

Uitvoering overeenkomst

IT Werkt zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

IT Werkt heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

IT Werkt heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

 

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft IT Werkt het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is IT Werkt niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

 

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft IT Werkt het recht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructie, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan IT Werkt.

 

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft IT Werkt het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

 

IT Werkt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat

IT Werkt is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledig gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor IT Werkt kenbaar behoorde te zijn.

 

Honorarium

Het Honorarium bestaat uit het overeengekomen uurtarief.

 

Indien niet uitdrukkelijk een uurtarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van IT Werkt.

 

Prijzen en tarieven

De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

 

De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

 

Van alle bijkomende kosten zal IT Werkt tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

 

Wijziging honorarium, prijzen, tarieven

Indien IT Werkt bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is IT Werkt gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, prijs of tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

 

Indien IT Werkt het voornemen heeft het Honorarium, prijs of tarief te wijzigen stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, prijs of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Wederpartij rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • IT-Werkt alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal

 

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, prijs of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

IT Werkt zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, prijs of tarief in kennis stellen. IT Werkt zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Levering

Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Opdrachtgever.

 

Levering vindt plaats op een door de Wederpartij en IT-Werkt overeengekomen plaats/bestemming.

 

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

 

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

 

Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen een door de IT Werkt opgegeven termijn.

 

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is dit termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

 

Indien IT Werkt gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, nodig heeft van de Wederpartij, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan IT-Werkt heeft verstrekt.

 

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij IT Werkt schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij IT Werkt alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

 

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat IT Werkt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat IT Werkt binnen dit termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikken stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van IT Werkt.

 

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

 

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door IT Werkt aangewezen bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

 

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door IT Werkt aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen.

 

IT Werkt is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden om de 1 maand aan de Opdrachtgever te declareren.

 

IT Werkt en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

 

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder ingebrekestelling. Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.

 

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van IT Werkt en de verplichtingen van de Wederpartij jegens IT Werkt onmiddellijk opeisbaar.

 

IT Werkt kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. IT Werkt kan de volledige aflossing van de hoofdsom, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

IT Werkt kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. IT Werkt kan de volledige aflossing van de hoofdsom, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

IT Werkt heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wedepartij incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

 

Indien IT Werkt aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

 

Eigendomsvoorbehoud

Alle door IT Werkt in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van IT Werkt totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

 

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

 

Zolang de eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

 

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft IT Werkt het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voorzover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

 

Voorts is IT Werkt bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien

 • na het sluiten van de Overeenkomst IT Werkt omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij/Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij/Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 

 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van IT Werkt kan worden

 

IT Werkt behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is IT Werkt bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

Voorts is IT Werkt bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien

 • na het sluiten van de Overeenkomst IT Werkt omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van IT Werkt kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van IT Werkt kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te

 

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van IT Werkt op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

 

Indien IT Werkt de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, dan is IT Werkt niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding omdat zij is overgegaan tot opschorting of ontbinding.

 

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, dan heeft IT Werkt het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

 

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan IT Werkt of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

 

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop IT Werkt geen invloed kan uitoefenen, waardoor IT Werkt niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door IT Werkt in redelijkheid niet van IT Werkt mag worden verlangd.

 

IT Werkt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat IT Werkt zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Ingeval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

 

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is behoudt IT-Werkt zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

 

Indien IT Werkt ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is IT Werkt gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Garanties

IT Werkt garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

 

IT Werkt garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

 

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

 

De garantie geldt, vanaf het moment van de levering, voor een periode van 3 maanden, 3 maanden, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

 

De garantie geldt voor een periode van 3 maanden, 3 maanden, tenzij uit de aard van de Dienst anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

 

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

 

Indien de Dienst (geheel of gedeeltelijk) door een derde is uitgevoerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

 

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal IT-Werkt, na vermelding hiervan, binnen redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

 

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijdkosten, voor rekening van de Wederpartij.

 

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat IT Werkt in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

 

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat IT Werkt in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

 

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar IT Werkt geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weeromstandigheden.

 

Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering te (doen) onderzoeken.

 

De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering te (doen) onderzoeken.

 

Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

 

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van het Product schriftelijk aan

IT Werkt gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijke bezwarend is.

 

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan

IT Werkt gemeld te worden.

 

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 30 dagen na ontdekking ervan aan IT Werkt gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijke bezwarend is.

 

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

 

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal IT Werkt aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door IT Werkt nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij IT Werkt niet schriftelijk om toezending is gevraagd.

 

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij IT Werkt binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

 

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

 

Aansprakelijkheid

IT Werkt is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van IT-Werkt.

 

IT Werkt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

 

Indien IT Werkt aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van IT Werkt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan

IT Werkt uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de de factuur staat vermeld.

 

IT Werkt is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door IT Werkt ingeschakelde derden.

 

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart IT Werkt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van IT Werkt en de Wederpartij aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Indien IT Werkt door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden IT Werkt zowel buiten als in recht bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van IT-Werkt en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen en verweren jegens IT Werkt en de door IT Werkt (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

 

Intellectuele eigendom

IT Werkt behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

IT Werkt behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan IT Werkt verstrekt, zal IT Werkt zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

 

IT Werkt mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

 

Het is IT Werkt niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, verhuren, verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

 

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, IT Werkt gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en IT-Werkt zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is IT Werkt niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

De Wederpartij gaat akkoord dat IT Werkt de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benaderd. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

 

IT Werkt behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

 

Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij IT Werkt partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

 

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

Geschillen tussen IT Werkt en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement {rechtsgebied}, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.